1-در علوم انساني روش هاي آماري به چه منظوري به كار برده مي شوند ؟

الف :  تفسير مشاهدات            ب: سهولت وكارايي                       ج: حل مسائل                  د:بژوهش نظريه اي

2-اولين قدم در بژوهش علمي چيست ؟

الف :انتخاب نمونه              ب:انتخاب تصادفي                       ج:تعريف متغير ها                د:تعريف جامعه

3-ويژگي كه به بهترين نحو به وسيله عدد نه كلام توصيف مي شود كدام است ؟

الف :  كمي                     ب:ثابت                                 ج:   كيفي                                     د:وابسته

4-مقياس كدام مثال زير ترتيبي است ؟

الف :  علي دومين دانش آموز مشهور كلاس است           ب:وزنه بر دري 165كيلو گرم وزنه را بلند كرد

ج:در جات رو خط كش                                              د:طبقه بندي دانش آموزان بر اساس ميزان  ساعت مطالعه

5- براي نمايش دو دسته فراواني از كدام نمودار استفاده مي شود ؟

الف :     ستوني                 ب:چند ضلعي                  ج:   هيستو گرام                 د:  دايره اي

6-ميانه نمرات 8-4-5-5-5-3كدام است ؟

الف :5                      ب: 83/4                      ج:33/4                 د: 33/5

7-كدام گزينه صحيح است ؟

الف :                                   ب:                                            ج:                                د:

8-در انتخاب اندازه هاي گرايش مركزي كدام عوامل بايد مورد توجه قرار گيرد ؟

الف :مقياس ومتغير                ب:متغير وميزان               ج:مقياس وهدف                د:ميزان وهدف

9-كدام اندازه در نمونه هاي مختلف از يك جامعه تغييرات اندكي دارد ؟

الف  :   نما              ب:ميانه                      ج:ميانگين                  د:نما وميانه

10-گشتاور سوم به چه منظوري استفاده مي شود ؟

الف : محاسبه كشيدگي          ب:محاسبه واريانس              ج: ميزان انحراف                 د:محاسبه اندازه كجي

11-نمره اساندار د با ميانگين 50وانحراف استاندارد 10كدام است ؟

الف :   z             ب:t                ج:نمرات نه گانه               د:بهره هوشي

12-اگر بخواهيم نمره ي 36در يك آزمون با ميانگين 40وانحراف استاندارد 4رابه نمره استاندارد zتبديل كنيم جواب كدام گزينه است ؟           الف :25/0                  ب:5/2-                         ج:1-                   د:5/1

13-اگر افزايش در يك نمره با كاهش در نمره ديگر همراه باشد شكل نمودار همبستگي چگونه است ؟

الف :   خظي ومثبت             ب:غير خطي ومثبت             ج:خطي –معكوش ومنفي                د:   صفر

14-اگرضريب همبسگي 6/0باشد ضريب تعيين كدام است ؟          الف :12       ب:24              ج:36            د:48

15-رگرسيون چه زماني اتفاق مي افتد ?

الف :همبسگي كامل باشد           ب:همبستگي معكوس باشد        ج:همبستگي خطي باشد             د:همبستگي كامل نباشد

16-مجموع مجذورات انحاف نمره ها از ميانگين براي 30نفر 420است واريانس اين جامعه چند است ؟

الف    28               ب:10                   ج:25/4               د:14

17-كدام همبستگي قوي تر است ؟            الف :   8/0-             ب:6/0                   ج:0                د:1/0

18-نمره ي دانشجويي در امتحانتافل 750است نمره zاين فرد چند است ؟

الف 1                ب:   5/1                   ج:2                د:  5/2

19-ميانه مساوي چارك        ودهك     است .

الف :اول ودوم                    ب:دوم وچهارم                 ج:دوم وبنجم                       د:اول وبنجم

20-كدام متغير زير گستته است :

الف :ميزان مطالعه           ب:تعداد صندلي            ج:نمره آزمون هوش            د:  نظام هاي ارزشي

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات آمار توصیفی

تاريخ : | | نویسنده : آزاده |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.